Tyagaraja Kritis

Ghana raga Pancharatna Kritis


1. jagadAnanda kAraka

2. duDuku gala

3. sAdhin chenE

4. kana kana rucirA

5. endarO mahAnu bhAvulu

------------------------------------------------------------------------------

1. jagadAnanda kAraka
rAgam - nATTai
tALam - Adi

pallavi

jagadAnanda kAraka jaya jAnaki prANa nAyaka

anupallavi

gaganAdhipa satkulaja rAja rAjEshvara suguNAkara surasEvya bhavya dAyaka sadA sakala

caraNam 1

amara tAraka nicaya kumuda hita paripUrNA naga sura surabhUja
dadhi payOdhi vAsa haraNa sundaratara vadana sudhAmaya vacO
brnda gOvinda sAnanda mA varAjarApta shubhakar A nEka

caraNam 2

nigama nirajAmrutaja pOSakA nimiSavairi vArida samIraNa
khaga turanga satkavi hrdAlayA gaNita vAnarAdhipa natAnghri yuga

caraNam 3

indra nIlamaNi sannibhApa ghana candra sUrya nayanApramEya vA-
gIndra janaka sakalEsha subhra nAgEndra shayana shamana vairi sannuta

caraNam 4

pAda vijita mauni shApa sava paripAla vara mantra grahaNa lOla
parama shAnta citta janakajAdhipa sarOjabhava varadAkhila

caraNam 5

shrSTi sthityantakAra kAmita kAmita phaladA samAna gAtra sha-
cIpati nutAbdhi mada harAnurA garAga rAjita kathA sArahita

caraNam 6

sajjana mAnasAbdhi sudhAkara kusuma vimAna surasAripu karAbja
lAlita caranAva guNA suragaNa mada haraNa sanAtanA januta

caraNam 7

OmkAra panjara kIra pura hara sarOja bhava kEshavAdi rUpa vAsavaripu janakAntaka kalA
dharApta karuNAkara sharaNAgata janapAlana sumanO ramaNa nirvikAra nigama sAratara

caraNam 8

karadhrta sharajAlA sura madApa haraNa vanIsura surAvana
kavIna bilaja mauni krta caritra sannuta shrI tyAgarAjanuta

caraNam 9

purANa puruSa nrvarAtmajA shrita parAdhIna kara virAdha rAvaNa
virAvaNA nagha parAshara manOharA vikrta tyAgarAja sannuta

caraNam 10

agaNita guNa kanaka cEla sAla viDalanAruNAbha samAna caraNApAra
mahimAdbhuta su-kavijana hrtsadana sura munigaNa vihita kalasha nIra
nidhijA ramaNa pApa gaja nrsimha vara tyAgarAjAdhinuta
(jagadAnanda)


2. duDuku gala
rAga - gauLa
tALa- Adi

pallavi
duDuku gala nannE dora
koDuku brOcurA entO (duDuku)

anupallavi
kaDu dur-vishayAkRshTuDai
gaDiya gaDiyaku niNDAru (duDuku)

caraNam 1
SrI vanitA hRt kumudAbjaavAnGmAnasa gOcara (duDuku)

caraNam 2
sakala bhUtamulayandu nIvai yuNDaga mati lEka pOyina (duDuku)

caraNam 3
ciruta prAyamu nADE bhajanAmRta rasa vihIna kutarkuDaina (duDuku)

caraNam 4
para dhanamula korakunorula madini karaga paliki kaDupu nimpa tiriginaTTi (duDuku)

caraNam 5
tana madini bhuvini saukhyapu jIvanamE yanucu sadA dinamulu gaDipE (duDuku)

caraNam 6
teliyani naTaviTa kshudrulu vanitalu svavaSamauTakupadESinci
santasilli svara layambulerungakanu SilAtmulai subhaktulaku samAnamanu (duDuku)

caraNam 7
dRshTiki sArambagu lalanA sadanArbhaka sEnAmita dhanAdulanu
dEva dEva nera nammitini gAkanu padAbja bhajanambu maracina (duDuku)

caraNam 8
cakkani mukha kamalambunu sadA nA madilO smraNa lEkanE
durmadAndha janula kOri paritApamulacE tagili nogili durvishaya
durAsalanu rOya lEka satatamaparAdhinai capala cittuDaina (duDuku)

caraNam 9
mAnava tanu durlabhamanucunenci paramAnandamonda lEka
mada matsara kAma lObha mOhulaku dAsuDai mOsa pOti gAka
modaTi kulajuDagucu bhuvini SUdrula panulu salpucunyuNTini gAka
nArAdhamulanu kOri sAra hIna matamulanu sAdhimpa tArumAru (duDuku)

caraNam 10
satulakai konnALLAstikai sutulakai konnALLu
dhana tatulakai tirigitinayya tyAgarAjApta iTuvaNTi (duDuku)


3. sAdhin chenE 
rAgam - Arabhi
tALam - Adi

pallavi
sAdhin chenE O manasa

anupallavi
bOdhinchina sanmArga vachanamula bonku jEsi tA paTTina paTTU

caraNam 1
sama yAniki tagu mATa lADe ne

caraNam 2
devakee vasudEvula nEginchinaTu (sama yAniki)

caraNam 3
rangESuDu sad gangA janakuDu sangeeta sampradAyakuDu (sama yAniki)

caraNam 4
gOpee manOradha mosanga lEka nE gEliyu chEsE vADu (sama yAniki)

caraNam 5
vanitala sadA sokka chEyuchunu mrokka chEsE paramAtmu Dadiyu gAka
yaSoda tana yuDanchu mudambu nanu muddu beTTa navvu chunDu hari (sama yAniki)

caraNam 6
parama bhakta vatsaluDu suguNa pArA vArunDAjanma managhu Dee kali bAdhala
teerchu vADanuchu nE hrudambu jamuna choochu chunDaga (sama yAniki)

caraNam 7
harE rAma chandra raghukulESa mrudu bhAsha
SEsha Sayana para nAri sOdarAja virAja
turaga rAja rAja vinuta nirAmAyApa ghana
saraseeruha daLAksha yanuchu vEDu konnanu tA brOvakanu (sama yAniki)

caraNam 8
Sree vEnkatESa supra kASa sarvOnnata sajjana mAnasa
nikEtana kankAmbara dhara lasan makuTa kunDala
virAjita harE yanuchu nE pogaDaga
tyAgarAja gEyuDu mAnavEndruDai na ramachandruDu (sama yAniki)

caraNam 9
sadbhaktula naData liTla nenE  amarika gA nA pooja konenE aluga vaddanenE
vimukhula tO chEra bOku manenE veta kalgina tALu kommane nE
dama SamAdi sukha dAyakuDagu
Sree tyAgaraja nutuDu chenta rAkanE (sama yAniki)


4. kana kana ruchi ra
rAgam - varALi
tALam - Adi

pallavi
kana kana ruci rA kanaka vasana ninnu

anupallavi
dina dina munu manasuna chanuvuna ninnu

caraNam 1
pAlu gAru mOmuna Sree yaPara mahima danaru ninnu (kana kana ruci rA)

caraNam 2
kala kala manu mukha kaLa galigina seeta
kulukuchu Orakannula joochE ninnu (kana kana ruci rA)

caraNam 3
bAlArkAbha suchEla maNimaya
mAlA lankrita kandhara sarasijAksha varaka
pOla suruchira kireeTa dhara satatambu manasAraga (kana kana ruci rA)

caraNam 4
sApatnee mAtayau suruchi chE karNa Soola maina mATa veenula
churukkana tALaka Sree harini dhyAninchi sukhimpaga lEdA yaTu
mruga madalalAma Subha niTala vara jaTAyu mOksha phala da
pava mAna sutuDu needu mahima delpa seeta telisi valachi sokka lEdAreeti ninnu (kana kana ruci rA)

caraNam 5
sukhAspada vimukhAmbu dhara pavana vidEha mAnasa
vihArApta sura bhooja mAnita guNAnka chidAnanda
khaga turanga dhruta radhAnga parama dayA kara
karuNArasa varuNa laya bhayApa harA Sree raghupatE (kana kana ruci rA)

caraNam 6
kAminchi prEma meera karamula needu pAda kamalamula
baTTu konu vAdu sAkshi rAma nAma rasikuDu kailAsa
sadanuDu sAkshi mariyu nArada parASara Suka Saunaka
purandhara nagajA dharaja mukhyula sAkshi gAda
sundarESa sukha kalaSambudi vAsA sritulakE (kana kana ruci rA)

caraNam 7
satatamu prEmapooritu Dagu tyAgarAja
nuta mukhajita kumuda hita varada ninnu (kana kana ruci rA)


5. endaro mahAnubhAvulu
rAgam - Sree
tALam - Adi

pallavi
endarO mahAnu bhAvulu andariki vandanamu

anupallavi
chanduru varNuni anda chandamunu hrudayAra
vinda muna joosi brahmAnanda manubhavinchu vA

caraNam 1
sAma gAna lOla manasija lAvaNya dhanya moordhanyu (endarO mahAnu bhAvulu)

caraNam 2
mAnasa vana chara vara sanchAramu nilipi moorti bAguga poDaganE vA (endarO mahAnu bhAvulu)

caraNam 3
saraguna pAdamulaku swAntamanu sarOjamunu samarpaNamu sEyu vA (endarO mahAnu bhAvulu)

caraNam 4
patita pAvanu DanE parAtparuni gurinchi paramArtha magu
nija mArgamu tOnu bADuchunu sallApamutO swara layAdi rAgamulanu teliyu vA (endarO mahAnu bhAvulu)

caraNam 5
hari guNa maNu lagu saramulu gaLamuna SObhillu bhakta kOTu lilalO
telivi tO chelimi tO karuNa galgi jaga mellanu sudhA drushTi chE brOchu vA (endarO mahAnu bhAvulu)

caraNam 6
hoyalu meera naDalu galgu sarasuni sadA kanula joochuchunu
pulaka Sareerulai yAnanda payOdhi nimagnulai mudambunanu yaSambu kala vA (endarO mahAnu bhAvulu)

caraNam 7
parama bhAgavata mouni vara SaSi vibhAkara sanaka sanandana digeeSa
sura kimpurusha kanaka kaSipu suta nArada tumburu pavana soonu
bala chandra dhara Suka sarOja bhava bhoosura varulu parama pAvanulu
ghanulu SAswatulu kamala bhava sukhamu sadAnu bhavulu gAka (endarO mahAnu bhAvulu)

caraNam 8
nee mEnu nAma vaibhavammulanu nee parAkrama dhairya mula Santa mA
nasamu eevulanu vachana satyamunu raghu vara nee yeDa sadbhakti yu
janinchakanu durmatamulanu kalla chEsi naTTi nee madi
neringi santatambu nanu guNa bhajanAnanda keertanamu sEyu vA (endarO mahAnu bhAvulu)

caraNam 9
bhAgavata rAmAyaNa geetAdi Sruti Sastra purANapu marmamulan
sivAdi shaNmatamula gooDhamula muppadi mukkOTi surAnta
rangamula bhAvamula nerigi bhAva rAga layAdi soukhyamu che
chirAyuvul galigi niravadhi sukhAtmulai tyAga rAjAptu laina vA (endarO mahAnu bhAvulu)

caraNam 10
prEma muppiri gonu vELa nAmamunu dalachE vAru
rAma bhaktuDaina tyAgarAja nutuniki nija dAsu le (endarO mahAnu bhAvulu)
Comments