bAlagOpAla pAlaya - mukhAri - SwAti TirunAL

pallavi

bAlagOpAla pAlaya pankaja nayana

anupallavi

nIla vArivAha nibha cAru kaLEbara bAla kaLEsha tulya phala shObhi tilaka

caraNam - 1 

karNayuga shObhi kanaka kuNDala shaurE
karNajOdbhUta mAyA haraNa nipuNa vara
karuNa pAlaka tApita shakaTa sura
varNayatE kathamiva vAsudEva lIlayE

caraNam - 2 

vAtarUpa danuja varApa hari krSNa
cuta bANa janaka sUdita vrshAsura
shIta kiraNa kulajAta shrtamandAra
shata kumbha vasana sArasanAbha dEva

Comments