pAhi pankaja nayana - husEni - SwAti TirunAL

pallavi

pAhi pankaja nayana pAvana kIrtE sadA

anupallavi

dEhi bhaktim tvayi mama dInabandhO dEha kAntijita nIla nIrada shaurE
dEha sukham guru pavana purAdhipa dEhi mE vibhO karuNa sindhO

caraNam - 1 

kim nA jAtA dayA gajarAja pAlanatava pannaga shayana harE padmanAbha khinna tarE
mayi krpAm tAvakInAm kuru karNa yugaLa shObhita bhUSa kuNDala varNanIya nija lIla suravara

caraNam - 2 

lIlA lAlita gO gOpi jAla kEshava bahu lAlasita cakra gadA rAnga pankaja lOla tara mAlikAncita
gala bAla gOpa madhu mathana dEva druta shaila sharaNamayi bhava mama bhagavan 

Comments