pAvana guru - hamsAnandi -lalita dAsar

pallavi

pAvanaguru pavana purAdhiShamAshrayE - guru


anupallavi

jIvanadhara sankAsham krSNam gOlOkEsham bhAvita nArada girIsham tribhuvanAvanAvEsham


caraNam

pUjitavidhi purandaram rAjita muraLIdharam
vraja lalanAnandakaram ajitamudAram
smarashada shubhakAkaram niravadhi karuNApUram
rAdhA vadana cakOram laLitA sOdaram param

Comments