SrI kRshNaM bhaja mAnasa - tOdi - muttuswAmi dIkshitar

pallavi

SrI kRshNaM bhaja mAnasa satataM
Srita jana paripAlaM gOpAlaM bAlam

anupallavi

pAka SAsanAdi vinuta caraNaM
SOka mOha bhaya haraNaM bhava taraNam

caraNam

Sankha cakra gadA padma vana mAlaM
vENu gAna lOlaM kRpAlavAlaM
kankaNa kEyUra makuTa maNDita -
kamanIya kanaka-maya cElam

madhyama kAlam
pankajAsanAdi dEva mahitaM
SrI guru guha vihitaM ramA sahitaM
pankaja daLa nayanaM vaTa SayanaM
guru pavana purAdhISaM lOkESam

(This composition is attributed to Muthuswami Dikshitar according to the book - 'Compositions of Muddusvami Dikshitar'  by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao)

Comments